gem5  v22.1.0.0
Public Member Functions | Protected Attributes | List of all members
gem5::EventManager Class Reference

#include <eventq.hh>

Inheritance diagram for gem5::EventManager:
gem5::BasePixelPump gem5::Intel8254Timer gem5::MC146818 gem5::SimObject gem5::memory::DRAMInterface::Rank gem5::memory::NVMInterface::Rank gem5::HDLcd::PixelPump gem5::X86ISA::I8254::X86Intel8254Timer gem5::MaltaIO::RTC gem5::RiscvRTC::RTC gem5::X86ISA::Cmos::X86RTC gem5::AbstractNVM gem5::AddrMapper gem5::ArmISA::PMU gem5::ArmInterruptPinGen gem5::ArmRelease gem5::ArmSemihosting gem5::BaseISA gem5::BaseIndexingPolicy gem5::BaseInterrupts gem5::BaseMMU gem5::BaseMemProbe gem5::BaseTLB gem5::ClockDomain gem5::ClockedObject gem5::CommMonitor gem5::DVFSHandler gem5::DirectedGenerator gem5::DiskImage gem5::Display gem5::DistEtherLink gem5::Doorbell gem5::EmulatedDriver gem5::EtherBus gem5::EtherDump gem5::EtherLink gem5::EtherSwitch gem5::EtherTapBase gem5::ExternalMaster gem5::ExternalSlave gem5::FUDesc gem5::GPUDispatcher gem5::GenericTimer gem5::Gicv2mFrame gem5::GoodbyeObject gem5::HelloObject gem5::I2CDevice gem5::IdeDisk gem5::InstDecoder gem5::KvmVM gem5::MemChecker gem5::MemCheckerMonitor gem5::MinorFU gem5::MinorFUPool gem5::MinorFUTiming gem5::MinorOpClass gem5::MinorOpClassSet gem5::OpDesc gem5::OutgoingRequestBridge gem5::PMAChecker gem5::PMP gem5::PciBar gem5::Platform gem5::PoolManager gem5::PortTerminator gem5::PowerModel gem5::PowerModelState gem5::PowerState gem5::ProbeListenerObject gem5::Process gem5::RealViewTemperatureSensor gem5::RedirectPath gem5::RegisterFile gem5::RegisterManager gem5::RiscvRTC gem5::Root gem5::SerialDevice gem5::SimpleDisk gem5::SimpleMemobj gem5::SimpleObject gem5::SnoopFilter gem5::SouthBridge gem5::SubSystem gem5::SysBridge gem5::System gem5::SystemCounter gem5::ThermalCapacitor gem5::ThermalDomain gem5::ThermalNode gem5::ThermalReference gem5::ThermalResistor gem5::ThreadBridge gem5::TimingExpr gem5::UFSHostDevice::UFSSCSIDevice gem5::VirtIODeviceBase gem5::VncInput gem5::VoltageDomain gem5::Wavefront gem5::Workload gem5::WriteAllocator gem5::X86ISA::ACPI::MADT::Record gem5::X86ISA::ACPI::RSDP gem5::X86ISA::ACPI::SysDescTable gem5::X86ISA::E820Entry gem5::X86ISA::E820Table gem5::X86ISA::intelmp::BaseConfigEntry gem5::X86ISA::intelmp::ConfigTable gem5::X86ISA::intelmp::ExtConfigEntry gem5::X86ISA::intelmp::FloatingPointer gem5::X86ISA::smbios::SMBiosStructure gem5::X86ISA::smbios::SMBiosTable gem5::bloom_filter::Base gem5::branch_prediction::BPredUnit gem5::branch_prediction::IndirectPredictor gem5::branch_prediction::LoopPredictor gem5::branch_prediction::StatisticalCorrector gem5::branch_prediction::TAGEBase gem5::compression::Base gem5::fastmodel::CortexA76Cluster gem5::fastmodel::CortexR52Cluster gem5::memory::SharedMemoryServer gem5::memory::qos::Policy gem5::memory::qos::TurnaroundPolicy gem5::o3::FUPool gem5::prefetch::DeltaCorrelatingPredictionTables gem5::ps2::Device gem5::qemu::FwCfgItemFactoryBase gem5::replacement_policy::Base gem5::ruby::BaseRoutingUnit gem5::ruby::BasicLink gem5::ruby::CacheMemory gem5::ruby::DirectoryMemory gem5::ruby::FaultModel gem5::ruby::MessageBuffer gem5::ruby::RubyPrefetcher gem5::ruby::WireBuffer gem5::scmi::Communication gem5::scmi::VirtualChannel gem5::trace::InstTracer sc_gem5::Kernel

Public Member Functions

EventQueueeventQueue () const
 
void schedule (Event &event, Tick when)
 
void deschedule (Event &event)
 
void reschedule (Event &event, Tick when, bool always=false)
 
void schedule (Event *event, Tick when)
 
void deschedule (Event *event)
 
void reschedule (Event *event, Tick when, bool always=false)
 
void wakeupEventQueue (Tick when=(Tick) -1)
 This function is not needed by the usual gem5 event loop but may be necessary in derived EventQueues which host gem5 on other schedulers. More...
 
void setCurTick (Tick newVal)
 
 EventManager (EventManager &em)
 Event manger manages events in the event queue. More...
 
 EventManager (EventManager *em)
 
 EventManager (EventQueue *eq)
 

Protected Attributes

EventQueueeventq
 A pointer to this object's event queue. More...
 

Detailed Description

Definition at line 987 of file eventq.hh.

Member Function Documentation

◆ setCurTick()

void gem5::EventManager::setCurTick ( Tick  newVal)
inline

Member Data Documentation

◆ eventq

EventQueue* gem5::EventManager::eventq
protected

The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 21 2022 10:23:29 for gem5 by doxygen 1.9.1